Αγγλική Ορολογία
Ονομα Μαθήματος: Αγγλική Ορολογία
Κωδικός Μαθήματος: 694
Υποχρεωτικότητα Μαθήματος: ΜΕΥ
Εβδομαδιαίες ώρες θεωρίας/εργαστηρίου/
ασκ.πράξης
2Θ+2ΑΠ = 4
Διδακτικές μονάδες: 5
Τυπικό εξάμηνο διδασκαλίας: 6
Περιγραφή μαθήματος:

Σκοπός του Μαθήματος :

Να διδαχθούν οι σπουδαστές λεξιλόγιο αγγλικών όρων και αγγλικής επιχειρησιακής αλληλογραφίες.

Στόχοι του μαθήματος :

Με την ολοκλήρωση του μαθήματος ο σπουδαστής θα είναι σε θέση :

 •          Να γνωρίζει ένα αναπτυγμένο λεξιλόγιο οικονομικών όρων.
 •          Να κατανοεί ικανοποιητικά την αγγλική αλληλογραφία.
 •          Να μπορεί να επικοινωνεί με επιχειρήσεις του εξωτερικού στην αγγλική γλώσσα.
 •          Να περιγράφει επιχειρηματικά σχέδια στην αγγλική γλώσσα.
 •          Να διεξάγει επιχειρησιακές συνομιλίες. 

Αναλυτική περιγραφή του μαθήματος

 •          Ορολογία αγγλικής γλώσσας.
 •          Γραπτή και προφορική επικοινωνία στην αγγλική.
 •          Μέθοδοι σύνταξη εμπορικών επιστολών και επιχειρησιακών αναφορών.
 •          Θέματα για εφαρμογή και πρακτική εξάσκηση. 

Βιβλιογραφία

 1.        Σιβρίδου Φ., 2009, Basic Bussiness EnglishEκδ. Interbooks
 2.        Σιβρίδου Φ ., 2009, Essay writingΕκδInterbooks
 3.        Αποστόλου Ε., 1992, Αγγλική εμπορική αλληλογραφία, Εκδ. Σταμούλη
 4.        Allere Τ., 1993Oxfond dictionary of business English, Oxfond university press
 5.        Grant D., Mclarty R., 2001, Business Basics: workbook, Oxfond university press

Copyright 2015 - ΤΕΙ Θεσσαλίας - Τμήμα Λογιστικής & Χρηματοοικονομικής - All Rights Reserved